Direktor
Mitja Kadoič, univ.dipl.inž.zoot.


Vodja oddelka za živinorejo
Igor Stanonik, univ.dipl.inž.zoot.


Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje
Tomaž Cör, univ.dipl.inž.zoot.


Vodja oddelka skupnih služb in računovodstva
Darja Šenk, univ.dipl.ekon.