Aktualno

Izberite kategorijo:
Mesečni obrazci za vodenje FADN 2021
Vzreja telet - strokovno predavanje na občnem zbor...
OD PRIDELKA DO IZDELKA
TRAJNO VAROVANA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN GRADNJA OBJ...
Novosti v davčni zakonodaji
PODALJŠANJE UKREPOV ZARADI KORONA VIRUSA NA KMETIJ...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
INVESTICIJSKA OLAJŠAVA V KMETIJSTVU ZA LETO 2020
MOŽNOSTI PRODAJE MESA NA KMETIJI
Aplikacija EZPP za plačilo prispevka za promocijo...
VABILO NA TEČAJ ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZ...
Usposabljanja za dobrobit živali za leto 2020
ZELO NUJNO - nov seznam prepovedanih aktivnih snov...
Kako ravnati s črednimi živalmi
Obvestilo o uveljavljanju ukrepov kmetijske politi...
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ PTUJ 2021
Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit žival...
DOVOLJENA SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN IN GNOJENJE...
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2021 in...
Sortni izbor krompirja v letu 2021
VABILO NA  PREDSTAVITEV 7. JAVNEGA RAZPISA ZA PODU...
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2021
Rodovniška knjiga in beljakovine v prehrani goveda
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
PRIKAZ REZI IN OSKRBE JAGODIČEVJA
Občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste pas...
USPOSABLJANJE ZA "KLAVNIČARJE" maj 2021
Ukinitev območja z omejitvami zaradi bolezni modri...
PRIKAZ REZI SADNEGA DREVJA
POSEBNE KULTURE IN ZBIRNA VLOGA 2021 – vpliv na iz...
Objavljena sta Javni razpis za pred-financiranje p...
DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI – PRILOŽNOST ZA DO...
Delavnica  ABC o FADN knjigovodstvu
FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA  PRIDEL...
MESEČNI TEMELJNI DOHODEK (MTD) IN VZDRŽEVANI ČLANI
Vabilo in prijavnica na predhodna usposabljanja KO...
Odprt razpis Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč...
Turizem na kmetiji
OBRAČUN PLEMENSKIH VREDNOSTI PO MODELU SINGLE STEP...
Obvestilo o objavi odloka o finančnem nadomestilu...
Predelava vodnih organizmov
Vabilo za državni kviz na Ptuju
EMBALAŽA_kmetje fizične osebe in DD izvzeti
Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehani...
Finančna pomoč za rejce drobnice
Dan žit Jablje 2021
Dan žit Bitnje 2021
Mednarodna šola mladih rejcev
Strokovno izobraževanje - korekcija parkljev pri g...
INOVATIVNI MLADI KMET 2021
JAVNA POSVETOVANJA - Strateški načrt SKP
OBNOVITVENO USPOSABLJANJE IZ FITOMEDICINE
Tehnološki ukrepi po toči
AKTUALNA OPRAVILA V NASADU JAGODIČEVJA
Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospo...
OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV DO...
Diverzifikacija gospodarstva na podeželju
MKGP razpisuje 15,4 mio EUR za spodbujanje ohranja...
Zrelost koruze ob siliranju
SREČANJE PRIDELOVALCEV KORUZE 2021
2. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za nalož...