Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki

Naziv organa: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Kranj (v nadaljevanju: KGZS – Zavod KR), Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj

Odgovorna uradna oseba: Mitja Kadoič, direktor

Datum prve objave kataloga: Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani KGZS od leta 2003 dalje.

Datum zadnje spremembe kataloga: 10.05.2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.kgz-kranj.si

 

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu KGZS – Zavod KR.


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa:

KGZS – Zavod KR je bil preoblikovan iz Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske s sklepom sveta KGZS 15. 12. 2000. KGZS-Zavod KR kot javni zavod izvaja javne službe kmetijskega svetovanja, strokovne naloge v rastlinski pridelavi in strokovne naloge v živinoreji. Zavod deluje na območju 5 upravnih enot (Kranj. Škofja Loka, Tržič, Radovljica in Jesenice). Kmetijsko svetovanje se izvaja kot svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti, kot svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva, kot svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, kot svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev in kot svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov. Strokovne naloge v živinoreji se izvajajo v obliki selekcijske, kontrolne in rodovniške službe v živinoreji. V okviru lastne dejavnosti je cilj pomagati čim več kmetom pri vodenju knjig za davčne namene, sodelovati pri delovanju Inštituta za kontrolo in certificiranje ter organizirati in voditi delovanje območne enote in izpostav Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Skupne službe zagotavljajo kvalitetno servisiranje vseh potreb posameznih oddelkov, sodelujejo s strokovnimi službami in vodstvom KGZS in organizirajo delo uprave, da je v skladu zakonskimi zahtevami.


Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Direktor:
Mitja Kadoič,
univ.dipl.inž.zooteh.,
tel: 04 280 46 30,
mitja.kadoic@kr.kgzs.si


Oddelek za kmetijsko svetovanje

Vodja oddelka:
Robert Golc, univ.dipl.inž.agr.,

tel: 04/280 46 35, 051/684 157,

robert.golc@kr.kgzs.si  

 

Specialisti

 • Franci Pavlin, svetovalec specialist II, za področje živinoreje in ekološke živinoreje
 • Marija Kalan, svetovalec specialist II, za področje poljedelstva in ekološkega poljedelstva
 • Tomaž Cör, svetovalec specialist I, za področje trženja in naravovarstva
 • Ana Demšar Benedičič, svetovalec specialist II, za področje ekonomike
 • mag. Miha Štular, svetovalec specialist II, za področje akvakulture in ekološke akvakulture
 • Blaška Božnar, svetovalec specialist II, za področje razvoja podeželja
 • Igor Horvat, svetovalec specialist II, za področje živinoreje in ekološke živinoreje

Izpostave

 

KRANJ, Šuceva ulica 27, 4000 Kranj

 

pisarna Cerklje na Gorenjskem, Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje na Gorenjskem

 • Mojca Povšnar Starman

 

pisarna Kranj, Šuceva ulica 27, 4000 Kranj

 • Robert Golc
 • Meta Šebat – pripravnica

 

pisarna Naklo, Cesta na Okroglo 1a, 4202 Naklo

 • Marija Grohar

 

pisarna Tržič, cesta kokrškega odreda 24, 4294 Križe

 • Manca Zaverl

 

ŠKOFJA LOKA, Studenec 5, 4220 Škofja Loka

pisarna Žiri, Trg Svobode2, 4226 Žiri

 • Emilija Selak

 

RADOVLJICA, Rožna dolina 50, 4248 Lesce

 

pisarna Bohinj, Srednja vas 79, 4267 Srednja vas

 • Manca Stegnar

 

pisarna Jesenice, Cesta železarjev 6a, 4270 Jesenice

 • Tilka Klinar

 

pisarna Gorje, Spodnje Gorje 208, 4247 Zgornje Gorje

 • Tatjana Grilc

 

Letno poročilo JSKS za leto 2021

 

Oddelek za živinorejo

 

 

 

Kontrolorji

 • Andreja Bergant, 051 684 165
 • Simon Blažič, 051 684 164
 • Izidor Kavčič, 040 692 546
 • Metka Kokalj, 031 378 795
 • Ema Kožuh, 031 483 366
 • Marija Kušar, 041 535 313
 • Marjan Lešnjak, 041 812 439
 • Cecilija Rogelj, 051 684 166
 • Mateja Rus, 041 888 722
 • Valentina Smolnikar, 040 795 359
 • Ladislav Škrlec, 051 684 168
 • Urška Tavčar, 051 684 169
 • Anton Urh, 051 684 170

 

Oddelek skupnih služb in računovodstva

 

 • Mojca Demsar
 • Andreja Gril

FADN pisarna

 • Mojca Beguš
 • Darja Jelar
 • Luba Kalan
 • Lidija Šnut

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Mojca Demšar,
Cesta Iva Slavca 1,
4000 Kranj
04 280 46 15
mojca.demsar@kr.kgzs.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07-UPB7,17/08, 58/08, 80/08, 48/09)
 • Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04-UPB1, 26/08)
 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami)
 • Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 s spremembami)
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1 s spremembami)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07-UPB2 s spremembami)
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07-UPB2)
 • Statut kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj sprejet na seji sveta zavoda dne 28. 11. 2017 in spremenjen na seji sveta zavoda dne 08.05. 2018.
 • Poslovnik o delu sveta Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj sprejet na 10. redni seji dne 25. 11. 2020

2. d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Programi dela

2. e Seznam upravnih postopkov

- ne odločamo po upravnih postopkih

2. f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

2. Evidenca o stroških dela

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

4. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

5. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

6. Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

7. Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom

8. Evidenca o usposabljanju delavcev

9. Evidenca o izdanih in prejetih računih

10. Evidenca podatkov o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

11. Evidenca podatkov o upokojencih

12. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

13. Evidenca izvajalcev na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb

14. Evidenca študentov, ki opravljajo delo pri KGZS

15. Evidenca vstopov in izstopov

16. Evidenca uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev in prodajalcev fitofarmacevtskih

17. Evidenca rejcev bikov in plemenjakov v naravnem pripustu in rejcev plemenic

18. Evidenca rejcev drobnice

19. Evidenca Benakta

20. Evidenca udeležencev izobraževanja SKOP/ KOP

21. Evidenca načrtovanja gnojenja

22. Evidenca prejemnikov sejnin in kilometrine

24. Evidenca naročnikov- analiza zemlje rastlin, plodov, semena

25. Evidenca svetovalcev KGZS- izdelava gnojilnih načrtov

26. Evidenca podatkov o članih sveta KGZS– Zavoda K

 


3. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


4. V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/697 Evropskega parlamenta insveta z dne 27.aprila 2016 smo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI d.o.o.

Tržaška cesta 85, 2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0)2 620 43 00