5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 3.1

5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 3.1

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Odprt je 5. javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020.

PRAVNA PODLAGA

Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17, 71/18 in 157/20)

VNOS VLOGE:

- Od 27. 11. 2020 do 30. 12. 2020 ob 23:59

- Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša  0,5  mio EUR,

 • - in sicer 0,2 mio EUR za upravičence, ki so KMG in
 • - 0,3 mio EUR za upravičence, ki so pravne osebe.

 

Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima KMG oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oz. proizvoda ki je namenjena prehrani ljudi.

CILJ javnega razpisa je povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov preko večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v upravičene sheme kakovosti in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu.

UPRAVIČENCI:

- KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in je pridobilo certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, ali

- pravna oseba, ki je pridobila certifikat za vsaj tri KMG za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena.

SHEME KAKOVOSTI:

1.) sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:

 1. a) zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
 2. b) zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, Istra),
 3. c) ekološka pridelava in predelava,

č)   registrirana shema kakovosti za vino:

 • - kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
 • - vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
 • - vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem,
 1. d) zajamčena tradicionalna posebnost:
 • – Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk/Latte fieno di pecora/Lait de foin de brebis/Leche de heno de oveja,
 • – Ziegen-Heumilch/Goat’s Haymilk/Latte fieno di capra/Lait de foin de chèvre/Leche de heno de cabra,
 • – Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno;

 

 1. shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
 2. a) izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje meso).

BISTVENI POGOJI

- Upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat/odločbo o oceni vina.

- Od prve pridobitve certifikata/odločbe o oceni vina do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta.

- KMG mora biti aktiven kmet. Kot dokazilo se šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil, ki je izdana na podlagi zbirne vloge, vložene za leto 2020.

- Če je upravičenec pravna oseba:

- mora k vlogi na javni razpis priložiti seznam KMG, za katere vlaga vlogo na JR,

- mora pogoj glede aktivnega kmeta in pridobitve certifikata iz prejšnje točke izpolnjevati vsako KMG.       

- KMG, za katero uveljavlja podporo pravna oseba, ne more uveljavljati podpore kot individualno KMG.

- Za vsako upravičeno shemo kakovosti oziroma za vsak proizvod iz upravičene sheme kakovosti se vloži ločena vloga na javni razpis.

OSTALI SPLOŠNI POGOJI:

- ne sme biti izključen iz prejemanja podpore iz podukrepa,

- ne sme imeti več kot 50 eurov zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države,

- če je pravna oseba, mora imeti dejavnost s področja kmetijstva ali živilstva registrirano na ozemlju Republike Slovenije,

- če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra,

- če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju,

- imeti mora odprt transakcijski račun,

- za isti namen, kot ga navaja v vlogi na javni razpis, mu še niso bila odobrena sredstva iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije oziroma drugih javnih sredstev

ŠTEVILO TOČK

Med vlogami na javni razpis, ki presežejo vstopni prag 45 % najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.

 

Povezava do razpisne dokumentacije: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-3-1-podpora-za-novo-sodelovanje-v-shemah-kakovosti-v-letu-2020/ 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri