Finančno nadomestilo za izpad prihodka v gozdarskem sektorju

Finančno nadomestilo za izpad prihodka v gozdarskem sektorju

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Gozdarski inštitut Slovenije je skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok) izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 1. - 31. 5. 2020.

Ta je izračunan na podlagi podatkov o teoretični vrednosti proizvodnje ter dejanske vrednosti proizvodnje, pri tem se predvideva, da se stroški proizvodnje niso spremenili oziroma ostajajo v omenjenem obdobju primerljivi.

Izračunan izpad dohodka v sektorju gozdarstva je v drugi polovici marca 2020 znašal 14 %, v aprilu in maju pa je presegel 20 % - v aprilu je znašal 35 %, v maju pa 29 %.

Pogoji za uveljavljanje nadomestila:

  • vlagatelju je bila izdana odločba Zavoda za gozdove Slovenije o sanitarni sečnji;
  • vlagatelj je v mesecu, za katerega v zahtevku uveljavlja pravico do finančnega nadomestila, na posameznih gozdnih parcelahizvajal dela na podlagi pravnomočne odločbe o sanitarni sečnji;
  • dela iz odločbe o sanitarni sečnji so bila izvedena v rokih, na način in v obsegu iz odločbe;
  • za posamezno gozdno parcelo, na kateri so se izvedla dela iz odločbe o sanitarni sečnji in je v solastnini, so bila pridobljena overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavljajo več kot 50 % vseh deležev;
  • vlagatelj na dan oddaje zahtevka za dodelitev pomoči ne sme biti v osebnem stečajuter mora imeti poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene s predpisi, oz. ima največ 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;
  • vlagatelj ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun;
  • vlagatelj na dan 31. 12. 2019 ni smel biti podjetje v težavah;
  • upravičenec za isti namen ni prejel javnih sredstev RS ali sredstva Evropske unije;
  • skupna državna pomoč v skladu z oddelkom 3.1 začasnega okvira ne sme presegati 800.000 eurovbruto na upravičenca.

 

Do finančnega nadomestila za izpad dohodka so upravičene fizične osebe - lastniki gozdov, za meseca april in maj 2020.. Finančno nadomestilo se dodeli, če skupni posek iz odločb o sanitarni sečnji, na podlagi katerih je vlagatelj izvajal dela v obdobju, za katerega vlaga zahtevek, presega 5 m3 bruto na ha. Vstopni prag se izračuna kot količnik med količino drevja za sanitarni posek v bruto kubičnih metrih iz odločbe o sanitarni sečnji in skupno površino gozdnih parcel iz odločbe o sanitarni sečnji v hektarjih. Finančno nadomestilo se dodeli na ha iz odločbe o sanitarni sečnji v naslednji višini;

Sanitarni posek 

v m3/ha

nadomestilo 

eurov/ha

5–9,99

112,4

10–14,99

187,4

15–19,99

262,4

20–24,99

337,4

25–29,99

412,4

30–34,99

487,4

35–39,99

562,4

40–44,99

637,4

45–49,99

712,4

50–54,99

787,4

55–59,99

862,4

60–64,99

937,4

65–69,99

1.012,4

nad 70

1.200,0

 

Če upravičenec uveljavlja nadomestilo na podlagi enega zahtevka za več odločb o sanitarni sečnji ali vloži zahtevek za več zaporednih mesecev, je višina finančnega nadomestila enaka vrednosti iz predhodne točke, ki pripada količniku med skupnim seštevkom bruto kubičnih metrov drevja za posek in skupnim seštevkom hektarjem parcel iz posameznih odločb o sanitarni sečnji. Najvišja skupna višina finančnega nadomestila na posameznega upravičenca izplačana po tem odloku, ne sme presegati 15.000 EUR bruto.

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za mesec maj 2020 oziroma skupen zahtevek za meseca april in maj (v kolikor upravičenec še ni vložil zahtevka za mesec april) se lahko vloži od 1. do 15. julija 2020 na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (s pripisom »začasni izredni ukrepi – gozdarski sektor«) priporočeno po pošti ali elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom. 

 

Zahtevek za dodelitev nadomestila za izpad dohodka lastnikom gozdov zaradi epidemije COVID-19

 

 

 

                                                                         Pripravila: Ana Demšar – Benedičič

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri