FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA PRIDELOVALCEM JABOLK ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA PRIDELOVALCEM JABOLK ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

Obvestila za javnost, JSKS  | 
FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA PRIDELOVALCEM JABOLK ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

V Uradnem listu RS, št. 35/2021 z dne 11.03. 2021 je bil objavljen odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19.

PRAVNA PODLAGA

 1. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 35/21, v nadaljevanju: odlok).

KAJ: Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19.

KDO: Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je imel 16. oktobra 2020 v registru kmetijskih gospodarstev vpisano najmanj 0,5 ha površine intenzivnega sadovnjaka jablane (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablane) in izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila.

 

POGOJI:  Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima 16. oktobra 2020 v registru kmetijskih gospodarstev vpisan intenzivni sadovnjak jablane;
 • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju;
 • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v višini, ki presega 50 eurov;
 • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

 

Splošni pogoji za izplačilo finančnega nadomestila:

 • finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega finančnega nadomestila na hektar intenzivnega sadovnjaka jablane;
 • upravičencu, ki uveljavlja izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka, se finančno nadomestilo zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v tem obdobju, razen, če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku;
 • finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah;
 • finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021.

 

VIŠINA FINANČNEGA NADOMESTILA

 • Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 2.000,00 eurov na hektar intenzivnega sadovnjaka jablane. Podatek o površini intenzivnega sadovnjaka jablane pridobi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja po uradni dolžnosti iz Registra kmetijskih gospodarstev na stanje 16. oktobra 2020.
 • Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

 

POSTOPEK: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo najpozneje v 30 dneh od uveljavitve odloka. Upravičenci ne vlagajo zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila.

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.