OBJAVA dveh razpisov za finančno pomoč po nepredvidljivem škodnem dogodku na kmetijskem gospodarstvu

OBJAVA dveh razpisov za finančno pomoč po nepredvidljivem škodnem dogodku na kmetijskem gospodarstvu

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 29.5.2020 objavilo dva razpisa za finančno pomoč kmetijskim obratom po nesrečah.

Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020007800004/javni-razpis-za-ukrep-i-financna-pomoc-za-nadomestilo-skode-zaradi-pozara-ali-strele-na-kmetijskem-gospodarstvu-v-letu-2020-st--330-72020-ob-207320

Predmet javnega razpisa za ukrep I je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

Upravičenec do sredstev pa je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa:

– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;

– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis;

– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje;

– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti;

– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele;

– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;

– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica, in

– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz tega javnega razpisa, je 5.000 eurov.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za javni razpis za Ukrep I znaša do 15.000 evrov. Finančna pomoč znaša:

– 7.500 eurov: nad vključno 65.000 eurov ocenjene škode;

– 6.500 eurov: od vključno 55.000 do 65.000 eurov ocenjene škode;

– 5.500 eurov: od vključno 45.000 do 55.000 eurov ocenjene škode;

– 4.500 eurov: od vključno 35.000 do 45.000 eurov ocenjene škode;

– 3.500 eurov: od vključno 25.000 do 35.000 eurov ocenjene škode;

– 2.500 eurov: od vključno 15.000 do 25.000 eurov ocenjene škode;

– 1.500 eurov: od vključno 5.000 do 15.000 eurov ocenjene škode.

Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali vložijo na vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

 

Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2020

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020007800005?ral=2020007800005

 

Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa:

– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;

– škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065, določene s predpisoma, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije po Zakonu o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa;

– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmožnosti za delo, ki je razviden iz izreka odločbe o začasni nezmožnosti za delo;

– dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine. V koliko oškodovanec ni zavezanec za plačilo dohodnine (oškodovancu ni bila izdana odločba o dohodnini) se upošteva potrdilo o dohodku, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za javni razpis za Ukrep II znaša do 100.000 evrov. Višina nepovratnih sredstev za primer smrti ali ugotovljene kategorije invalidnosti znaša:

– 3.000 eurov: smrt;

– 3.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;

– 2.200 eurov: ll. kategorija invalidnosti.

V primeru ugotovljene nezmožnosti za delo znaša višina nepovratnih sredstev 0,40 eura na uro, za število priznanih ur nezmožnosti za delo in obdobje, določenih v zdravniških potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela in odločbah o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo.

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo le za neprekinjeno obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora trajati od najmanj šest do najdlje dvanajst mesecev (šteto od nastanka škodnega dogodka), pri čemer mora število priznanih ur nezmožnosti za delo v tem obdobju znašati najmanj 1.460 ur. V primeru priznane začasne nezmožnosti za delo se prizna največ osem ur dnevne nezmožnosti za delo. V število priznanih ur nezmožnosti za delo se vštevajo vsi dnevi priznanega obdobja.

Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana, ali vložijo na vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.

Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

 

Več informacij o obeh javnih razpisih je na voljo:

na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI

na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.00 ure in v petek od 8.00 do 14.00 ure,

po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

 

Pripravil:

Mag. Martin Nose

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri