Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov

Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov

Obvestila za javnost, JSKS  | 

VABILO

 

Vabimo Vas na predstavitvi dveh javnih razpisov, ki bosta

 

v četrtek, 27.8.2020 v sejni sobi KGZ Sloga (Šuceva 27, 4000 Kranj)

 

 

 • Ø OB 9.00: PODUKREP 6.4: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

 

in

 

 • Ø OB 11.00: PODUKREP 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Vse predstavitve bodo potekale v skladu z navodili NIJZ. Če se ne počutite zdravi ali imate simptome značilne za okužbo s COVID-19, vas prosimo, da se predstavitve ne udeležite. Obisk predstavitev je možen samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1.5 m in nošenju obrazne maske, ki si jo priskrbite sami.

 

 

Vljudno vabljeni!

 

KGZS – Zavod Kranj

 1. PODUKREP 6.4: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

 

Javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se izvaja in financira preko Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020).

Podpora iz tega podukrepa je namenjena zelo različnim nekmetijskim dejavnostim, kot so na primer dejavnosti v turizmu, trgovina, storitvene dejavnosti , dodajanje vrednosti lesu, kovinarstvo,  lokalna samooskrba, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in številne druge dejavnosti, ki so podrobno navedene v Prilogi 4 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list, št. 89/20) (v nadaljevanju: Uredba).

Upravičenci so lahko: nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, zavodi ali zadruge.

Višina sofinanciranja znaša 50% upravičenih stroškov (vrednosti investicije brez DDV).

Višina nepovratnih sredstev od 5.000 do 200.000 EUR.

Razpis je dostopen na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/    in je odprt do 21.10.2020.

 

 1. PODUKREP 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

 

 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov za leto 2020 se izvaja in financira preko Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020).

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
 • nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.
 • v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin
 • za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

Upravičenci so lahko: nosilci kmetij; nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije; samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, zavodi ali zadruge.

Višina sofinanciranja znaša od 30-50% upravičenih stroškov.

Višina nepovratnih sredstev od 5.000 EUR naprej.

Razpis je dostopen na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-4-2-podpora-za-nalozbe-v-predelavo-trzenje-oziroma-razvoj-kmetijskih-proizvodov-za-leto-2020/    in je odprt do 26.10.2020.

 

 

 1. Ostali trenutno odprti razpisi so:
 
   

 

 

 

 

 

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

 

Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:

- ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme,

- nakup dvoriščne mehanizacije in strojne opreme za namen hlevske reje, to je za prekladanje živinskih gnojil in krme, pripravo in odvzem krme ter razvoz gnojevke,

- ureditev skladišč za krmo in nakup pripadajoče opreme,

- ureditev dvorišč,

- ureditev čistilnih naprav in greznic,

- ureditev objektov za shranjevanje meteorne vode,

- gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme,

- nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,

- zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, in

- nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

 

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pri izvedbi naložbe v ureditev hlevov izpolnjevali zahteve iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in pitance.

Višina sofinanciranja znaša od 30-50% upravičenih stroškov.

Višina nepovratnih sredstev od 2.000 EUR naprej.

Razpis je dostopen na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/14-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-za-nalozbe-v-prilagoditev-kmetijskih-gospodarstev-izvajanju-nadstandardnih-zahtev-na-podrocju-zascite-rejnih-zivali/   in je odprt do 19.10.2020.

 

 

 

 

 

 

 

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe ureditev pašnikov in obor na območju pojavljanja medveda in volka. Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka, iz predpisa, ki ureja ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina sofinanciranja znaša od 50-90% upravičenih stroškov.

Višina nepovratnih sredstev od 2.000 EUR naprej.

Razpis je dostopen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/13-javni-razpis-za-podukrep-4-1/ in je odprt do 21.10.2020.

 

 

 

 

 

Predmet podpore so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanje okolja:

 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
 • ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba, in
 • nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.

 

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina sofinanciranja znaša od 50-90% upravičenih stroškov.

Višina nepovratnih sredstev od 2.000 EUR naprej.

Razpis je dostopen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/15-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-namenjene-prilagoditvi-kmetijskih-gospodarstev-na-podnebne-spremembe-ter-izboljsanju-okolja/ in je odprt do 4.11.2020.

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Upravičeni stroški, so stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.  Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina sofinanciranja znaša 40% upravičenih stroškov.

Višina nepovratnih sredstev od 1.000 EUR naprej.

Razpis je dostopen na:  https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-nakup-nove-mehanizacije-in-opreme-za-secnjo-in-spravilo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2020/  in je odprt do 17.9.2020.

 

 
   

 

 

 

 

Podpora je namenjena naložbam v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

Upravičenci do podpore v okviru operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti morajo imeti registrirano dejavnost s šifro A02.200 – sečnja, C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa ali C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.

Upravičeni stroški: sekalniki, cepilniki, rezalno-cepilni stroji, žagarske linije, žagarski stroji, mobilne žage za razrez lesa, robilniki, čelilniki, skobelni stroji, dodatna oprema žagarskega obrata, sušilnice za les, stroji za izdelavo peletov in briketov, teleskopski nakladalniki, dvoriščni nakladalniki, viličarji, oprema strojev za prekladanje,…

Višina sofinanciranja znaša 40% upravičenih stroškov.

Višina nepovratnih sredstev od 3.500 EUR naprej.

Razpis je dostopen na:   https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2020/    in je odprt do 30.9.2020.

 

Za navedene razpise lahko kratke predstavitve najdete tudi na spletni strani KGZS-Zavoda Kranj: https://www.kgz-kranj.si/  . Za vse navedene razpise smo vam na voljo za osebno svetovanje in pripravo vloge za prijavo na razpis. V kolikor bo interes večji bomo pripravili tudi javno predstavitev ostalih podukrepov 4.1..  Poziv bo objavljen na spletni strani KGZS-Zavoda KR.  

Za več informacij pokličite svojega terenskega kmetijskega svetovalca.

KGZS – Zavod Kranj

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri