Aktivno proti invazivkam (API)

Aktivno proti invazivkam (API)

PRP  | 
Aktivno proti invazivkam (API)

 

V občinah na območju LAS postajajo invazivne tujerodne rastlinske vrste (v nadaljevanju ITV) vedno večji problem. Rastline se zelo hitro širijo zaradi vodnih ujm in plazov ter zaradi razgaljenega terena po žledolomu. Ob sanaciji so se razširile z mehanizacijo in vzdolž porečja obeh Sor ter pritokov ter prevzemajo mesto avtohtonim rastlinskim vrstam ter povzročajo škodo v gospodarstvu (npr. preraščanje asfaltnih in betonskih površin) in kmetijstvu (zmanjšujejo travniške in njivske površine, kakovost krme in pridelka gojenih rastlin). V Poljanski in Selški dolini raste ambrozija, ki je alergena in kot taka nevarna za ljudi, obstajajo strnjena rastišča žlezove nedotike in japonskega dresnika, pojavljao se tudi topinambur, deljenolistna rudbekija, kanadska ali orjaška zlata rozga, navadna barvilnica in enoletna suholetnica. Posledično se zmanjšuje biodiverziteta in ruši stanje ekosistemov na naravovarstveno pomembnih področjih. (Natura 2000, naravne vrednote, ekološko pomemba območja).

Aktivno proti invazivkam (API)

Partnerji v projektu: Ljudska univerza Škofja Loka, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Ribiška družina Visoko

Vrednost projekta: 104.667,27 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 84.702,96 €

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 – 31. 3. 2022

 

Cilj: informirati in ozaveščati občane občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki o nenadzorovanem širjenju tujerodnih invazivnih vrst (ITV), dokumentirati in jih popisati v priobalnem pasu obeh Sor, izvedba izobraževanj in akcij zatiranja in odstranjevanja ITV ter ohranjanja biotske raznovrstnosti.

 

Opis operacije

V občinah na območju LAS postajajo invazivne tujerodne rastlinske vrste (v nadaljevanju ITV) vedno večji problem. Rastline se zelo hitro širijo zaradi vodnih ujm in plazov ter zaradi razgaljenega terena po žledolomu. Ob sanaciji so se razširile z mehanizacijo in vzdolž porečja obeh Sor ter pritokov ter prevzemajo mesto avtohtonim rastlinskim vrstam ter povzročajo škodo v gospodarstvu (npr. preraščanje asfaltnih in betonskih površin) in kmetijstvu (zmanjšujejo travniške in njivske površine, kakovost krme in pridelka gojenih rastlin). V Poljanski in Selški dolini raste ambrozija, ki je alergena in kot taka nevarna za ljudi, obstajajo strnjena rastišča žlezove nedotike in japonskega dresnika, pojavljao se tudi topinambur, deljenolistna rudbekija, kanadska ali orjaška zlata rozga, navadna barvilnica in enoletna suholetnica. Posledično se zmanjšuje biodiverziteta in ruši stanje ekosistemov na naravovarstveno pomembnih področjih. (Natura 2000, naravne vrednote, ekološko pomemba območja).

 

Aktivnosti:

Faza 1. traja od 1. 9. 2020 do 31. 3. 2021

 • informiranje in ozaveščanje (izdelava in diseminacija filma o ITV, izdelava zloženke in letakov o ITV, objave v lokalnih glasilih in na radiu, spletni strani partnerjev in na lokalnem radiu);
 • nakup opreme (za potrebe popisovanja in vnašanje lokacij v portal invazivke.si in za izvedbo predavanj na različnih lokacijah)
 • izobraževanja za različne družbene skupine prebivalcev, različne poklice in društva
 • delavnice na temo ITV

Faza 2. traja od 1. 2. 2021 do  31. 3. 2022

 • informiranje in obveščanje
 • popis in dokumentiranje ITV
 • izobraževanja za različne družbene skupine prebivalcev, različne poklice in društva
 • svetovanje 10 kmetijam glede ITV

 

Rezultati:

 • izdelava karte ITV v priobalnem pasu obeh Sor (od Žirov do Puštala in od Zalega loga do Podlubnika) ter vpis v portal invazivke.si;
 • izdelava 5-minutnega filma o ITV na področju Selške in Poljanske doline in deseminacija na tečajih vseživljenjskega učenja in na drugih izobraževalnih oblikah v Lokalnih učnih središčih Gorenja vas, Žiri in Železniki in v občini Škofja Loka, razen v naselju Škofja Loka ter na vseh predavanjih o ITV v okviru projekta. Ocenjujemo, da si bo na ta način ogledalo film cca 400 ljudi
 • ocenjujemo, da se bo predavanj o lastnostih ITV, morebitni uporabi, zdravju in okolju škodljivih ITV ter možnostih njihovega odstranjevanja, zatiranja, preprečevanja širitve itd v okviru projekta udeležilo cca 150 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kmetov in ostalih občanov štirih občin.
 • naravoslovnih dnevov v štirih OŠ se bo udeležilo predvidoma 100 učencev
 • svetovanje – svetovalci KGZS bodo osebno svetovali 10 kmetijam o odstranjevanju ITV
 • okviru projekta bo izveden en poskus zatiranja popolnega zatrtja japonskega dresnika in 5 očiščevalnih akcij odstranjevanja ITV, na območjih, ki jih bomo evidentirali s popisom.

Članki:

- INVAZIVNE RASTLINE NA KMETIJI IN NAVZKRIŽNA SKLADNOST 

- ZGODNJE ODKRIVANJE TUJERODNIH INVAZIVK IN OBVEŠČANJE TER VPLIVI NA KMETIJSKE POVRŠINE  IN UKREPI

- API-IZVEDENE AKTIVNOSTI

- API-TIGRASTI KOMAR

- API-ŠPANSKI LAZAR

- API-TEHNOLOŠKI LIST UKREPOV ZATIRANJA INVAZIVK

 

 

Kontakti:

Povezave:
Spletna stran Evropske komisije: (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)
Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si

 Logotipi

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.