EIP - INOVATIVNI OKOLJSKO-PODNEBNO NARAVNANI SISTEMI UPRAVLJANJA GOVEDOREJSKE KMETIJE ZA ZAGOTOVITEV PRIDELAVE KRME IN OPTIMALNIH POGOJEV REJE ŽIVALI

EIP - INOVATIVNI OKOLJSKO-PODNEBNO NARAVNANI SISTEMI UPRAVLJANJA GOVEDOREJSKE KMETIJE ZA ZAGOTOVITEV PRIDELAVE KRME IN OPTIMALNIH POGOJEV REJE ŽIVALI

 | 
EIP - INOVATIVNI OKOLJSKO-PODNEBNO NARAVNANI SISTEMI UPRAVLJANJA GOVEDOREJSKE KMETIJE ZA ZAGOTOVITEV PRIDELAVE KRME IN OPTIMALNIH POGOJEV REJE ŽIVALI

EIP projekt Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za

zagotovitev pridelave krme in optimalnih pogojev reje živali se izvaja v okviru ukrepa M16 :

Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje

za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom

in stalnim okoljskim praksam.

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)

 

INOVATIVNI OKOLJSKO-PODNEBNO NARAVNANI SISTEMI UPRAVLJANJA GOVEDOREJSKE KMETIJE

ZA ZAGOTOVITEV PRIDELAVE KRME IN OPTIMALNIH POGOJEV REJE ŽIVALI

EIP projekt Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za

zagotovitev pridelave krme in optimalnih pogojev reje živali se izvaja v okviru ukrepa M16 :

Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje

za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom

in stalnim okoljskim praksam.

 

Vodilni partner: UNIVERZA V LJUBLJANI, Biotehniška fakulteta in Fakulteta za strojništvo

Projektni partnerji:

 • Janez Hočevar (kmetijsko gospodarstvo)
 • KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
 • KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
 • Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko
 • Anton Kukenberger (kmetijsko gospodarstvo)
 • Janez Benedičič (kmetijsko gospodarstvo)
 • Izobraževalni center GRM, GRM Novo mesto
 • Simon Čretnik (kmetijsko gospodarstvo)
 • Medeja, Medijska dejavnost, Damjana Peternelj s.p.
 • Barbara Leber Vračko (kmetijsko gospodarstvo)
 • Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid (posestvo Bogata)
 • Jakob Dolinar (kmetijsko gospodarstvo)

Trajanje projekta: 2020-2023

Cilj projekta:

Cilj projekta je uvajanje inovativnih okolju in živalim prijaznih sistemov upravljanja govedorejske

kmetije, ki zagotavljajo trajnostno rabo kmetijskih zemljišč in drugih resursov za namen prireje

kakovostnega mleka in mesa. Med projektom bomo oblikovali dobre prakse upravljanja govedorejske

kmetije, pri čemer bo poseben poudarek namenjen inovativnim sistemom namestitve živali (kompost, umetna podlaga), ki dokazano ugodno vplivajo na dobro počutje živali, zmanjšujejo negativne vplive klimatskih sprememb ter izboljšujejo kakovost in strukturo tal, kar omogoča pridelavo bolj kakovostne krme za živali in izboljšanje biodiverzitete travne ruše prilagojene na podnebne spremembe.

 

Opis projekta:

V okviru projekta bomo izvedli analizo stanja govedorejskih kmetij vključenih v projekt (kot so raba

kmetijskih zemljišč, sistemov namestitve živali, botanični sestav travne ruše, kakovost krme), proučili

inovativne sisteme namestitve živali in upravljanja z izločki živali, preverili inovativne rešitve glede

učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč z vidika pozitivnih učinkov na strukturo in kakovost tal, količino

in kakovost krme, biotsko raznovrstnost, blaženje klimatskih sprememb z uporabo bolj odpornih trav

in detelj. Proučili bomo koristi za tla, rastline, živali, ljudi in okolje. Rezultati projekta bodo celovito

preizkušeni na partnerskih kmetijah ter posredovani javnosti.

 

Celotna vrednost projekta: 280.886,83 EUR

Vrednost sofinanciranja: 249.989,28 Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada

za razvoj podeželja.

Povezavi:

 • spletna stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

 

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.