Lokalno GOR

Lokalno GOR

 | 
Lokalno GOR

 

 

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

Trajanje operacije: maj 2022 – junij 2025

 

Partnerji: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Biotehniški center Naklo, Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Sava-kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Lesce, Mestna občina Kranj, Optifarm informacijske tehnologije in poslovne storitve d.o.o.

 

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 370.772,31€, od tega je vrednost sofinanciranja EKSRP 299.984,10 € (85 %)

Opis operacije: 

Zagotavljanje čim višje stopnje lokalne prehranske samooskrbe.

Delež prehranske samooskrbe je, z izjemo mleka in krompirja, na območju LAS nizek, ozaveščenost prebivalstva za uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov pa narašča.

Operacija Lokalno GOR bo s svojimi aktivnosti delovala v smeri povečevanja lokalne prehranske samooskrbe na območju LAS Gorenjska košarica ter s tem omogočala prebivalstvu boljšo kvaliteto življenja.

Kompleksno bo reševala problematiko na vseh področjih od pridelovalca do porabnika. Na eni strani se bo posvetila povečevanju osnovne pridelave hrane na območju. Osredotočena  bo k večji porabi lokalno pridelane hrane. Pri tem bo, kot velikega porabnika hrane, nagovarjala vzgojno-izobraževalne javne zavode, kjer je kakovost hrane zelo pomembna. Preko strokovne pomoči na področju naročanja lokalno pridelane hrane, izobraževanj, individualnih svetovanj ter praktičnih usposabljanj kuharskega osebja bo pomagala, da v svoje obroke vpeljejo kakovostno zdravo sezonsko lokalno hrano.

Zaradi fragmentiranosti pridelave na kmetijah bo operacija kot vezni člen med pridelovalci in javnimi zavodi vključila zadruge, ki bodo z združevanjem pridelovalcev in nadgrajeno logistično infrastrukturo, lahko redno in količinsko zadostno zagotavljale hrano priključenim javnim zavodom.

Vzporedno z delom z javnimi zavodi bo operacija vzpostavila še vezi med potrošniki posamezniki in pridelovalci lokalne hrane v obliki izpopolnjenih sodobnih produktov za trženje lokalne hrane (mobilna aplikacija, katalog lokalnih pridelovalcev hrane). V duhu dolgoročne krepitve zavesti o pomenu lokalno pridelane hrane je dobršen del aktivnosti namenjen tudi mlajšim generacijam in osebam s posebnimi potrebami, ki bodo v okviru operacije deležni zanimivih animacijsko-ozaveščevalnih aktivnosti.

Veliko poudarka bo v operaciji namenjenega splošni promociji uporabe lokalno pridelane hrane, s čimer bo dolgoročno dosežena večja poraba lokalne hrane, vzpostavljeno ugodno okolje za kmetijsko pridelavo in predelavo ter bolj zdrava družba z višjo kakovostjo življenja

 

Cilji operacije:

Glavni dolgoročni cilj operacije je ustvariti okolje in razmere, ki bodo zagotovile večje možnosti zavedanja, ohranjanja in prenosa znanj, običajev, vpeljevanje tradicionalnih jedi z lokalnimi surovinami Lažji dostop do zdrave, tradicionalne, sezonske, lokalno pridelane hrane je zagotovo eden od osnovnih sredstev za dosego cilja Strategije lokalnega razvoja, to je izboljšanje osnovnih storitev in dvig kvalitete življenja.

Dolgoročni cilji

 • izobraziti, osvestiti in nuditi pomoč delavcem v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, da bodo bolj angažirani za vpeljavo tradicionalne lokalne hrane v prehrano otrok,
 • povečati delež tradicionalne lokalne hrane v jedilnikih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
 • izvesti zanimive, sodobne in praktične programe za otroke, njihove starše in osebe s posebnimi potrebami, v katerih bodo le-ti prepoznali prehransko dediščino, se zavedali pomembnosti njenega oživljanja ter ji dali pomembno mesto v prehrani domačih gospodinjstev,
 • izobraziti, nuditi strokovno pomoč pridelovalcem hrane, da bodo ohranjali kulturno dediščino na podeželju ter pridelali hrano za ljudi, se preusmerili v predelavo svojih pridelkov, razmišljali o novih potencialnih panogah in v kmetijstvu videli svojo prihodnost,
 • povezati pridelovalce pod okriljem zadrug, da bodo s skupnim nastopom lahko zadostili potrebam predvsem lokalnega trga,
 • pomagati specifičnim pridelovalcem pri razvoju dejavnosti, individualnem nastopu na trgu predstavitvi javnosti,
 • vzpostaviti sodobne tržne poti in pristope (npr. mobilna aplikacija za nakup lokalne hrane z dostavo), ki jo bodo pridelovalci prepoznali kot zanimivo za trženje, lokalni potrošniki pa kot orodje za sodobnemu času prijazno nakupovanje lokalne hrane,
 • preko sodobnih in privlačnih načinov obveščanja in promocije v regiji osvestiti lokalno prebivalstvo o pomenu ohranjanja, ponovnega oživljanja prehranske dediščine s povečanjem prehranske samooskrbe, pozitivnih učinkih uživanja lokalno pridelane hrane.

 

Aktivnosti: 

 • vodenje in koordinacija operacije,
 • promocija operacije in njenih rezultatov,
 • razvoj lokalne prehranske samooskrbe,
 • lokalna prehranska samooskrba – naložbe

 

Rezultati operacije: 

 • animiran, osveščen, izobražen in asistiran kader v javnih vzgojno izobraževalnih zavodih,
 • izobraženi, osveščeni, poučeni otroci, starši in osebe s posebnimi potrebami,
 • izobraženi, opolnomočeni, uspešni in zadovoljni pridelovalci kakovostne hrane v regiji,
 • povezana kmetijska dejavnost s skupnim nastopom pod okriljem zadrug, s sodobnimi načini trženja lokalno pridelane hrane in izpopolnjeno logistično infrastrukturo lokalnih akterjev, povečana dobava lokalno pridelane hrane v šolah in vrtcih,
 • informirana, osveščena, poučena in animirana javnost o pozitivnih vidikih ohranjanja prehranske dediščine z lokalno pridelano hrano v domačih gospodinjstvih.

Vabila:

- PRAKTIČNI PRIKAZ REZI IN OSKRBE JAGODIČEVJA 

- Tehnologija pridelave čebulnic

- Pridelava majhnih količin za dobavo v javne Zavode ter Pridelava majhnih količin za dobavo v javne Zavode

- Uvajanje novih lokalnih proizvodov in Predstavitev spletnega digitalnega kanala trženja s kmetijskim pridelki in izdelki

- Vabilo jagodičje Lesce 

- Vabilo semenarstvo Bohinj

 

uploads/vabilo_ogled_dobre_prakse_anze_legat.pdf

 

uploads/vabilo_ogled_dobre_prakse_kmetija_nastran.pdf

 

uploads/vabilo_eko_porta.pdf

 

uploads/lokalnogor_trzenje_19_10_2023.pdf

 

uploads/lokalnogor_katalog_zivil_25.10.2023.pdf

 

 

 

Poročila:

- UTRINKI S PRIKAZA REZI IN OSRBE JAGODIČEVJA 

- Prezentacija pridelave čebulnic 

- Analiza stanja kmetijske pridelave in predelave na območju LAS Gorenjska košarica

 

 

 

Koristne povezave:

 

Projekt Lokalno GOR delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Projekt se izvaja v okviru LAS Gorenjska košarica.

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.