Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) KROŽENJE HRANIL, ORGANSKE SNOVI, PROCESOV IN INFORMACIJ V KMETIJSTVU (primer govedorejske kmetije)

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) KROŽENJE HRANIL, ORGANSKE SNOVI, PROCESOV IN INFORMACIJ V KMETIJSTVU (primer govedorejske kmetije)

PRP  | 
Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) KROŽENJE HRANIL, ORGANSKE SNOVI, PROCESOV IN INFORMACIJ V KMETIJSTVU (primer govedorejske kmetije)

S projektom želimo v sodelovanju s kmetijami vključenimi v projekt posredovati znanja in novo pridobljene izkušnje glede krogotoka hranil, organske mase in procesov drugim govedorejskim kmetijam v Sloveniji (in v EU). Projekt bo prispeval k izboljšanju produktivnosti, prožnosti in konkurenčnosti živinorejske proizvodnje, izboljšanju in upravljanju rabe razpoložljivih virov z namenom zmanjševanja količine odpadkov in izboljšanje okoljske trajnosti živinorejske proizvodnje. Rezultati našega projekta bodo prispevali k izboljšanju dobrih kmetijskih praks na kmetijah z namenom izboljšanja sprejemljivosti (percepcije) pri potrošnikih in reševanju družbenih izzivov povezanih z dobrim počutjem živali, kakovostjo in varnostjo proizvodov, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in zagotavljanjem storitev različnih ekosistemov. Preko poznavanja sprememb mikro-klime (temperature, vlage in pretoka zraka) v hlevu (izmerjen s pomočjo senzorjev) in izmerjenih emisij nekaterih toplogrednih plinov bomo s strokovno in znanstveno utemeljenimi izboljšavami (tudi v sodelovanju s tujimi raziskovalci), ki jih bomo predlagali v projekt vključenim kmetijam, prispevali h zmanjšanju negativnih učnikov vročinskega stresa na živali ter k blaženju podnebnih sprememb. Z inovativnimi rešitvami vezanih na sisteme reje in namestitve živali bomo prišli do izločkov (organskih gnojil, komposta, urina/fekalij), ki bodo ob pravilni uporabi le-teh pomembno vplivali na izboljšanje rodovitnosti tal in povečanje biotske raznovrstnosti (predvsem trajnega travinja).

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)

KROŽENJE HRANIL, ORGANSKE SNOVI, PROCESOV IN INFORMACIJ V KMETIJSTVU (primer govedorejske kmetije)

 

Koordinator projekta (vodilni partner): UNIVERZA V LJUBLJANI, Biotehniška fakulteta

 

Partnerji:

 • Janez Hočevar (kmetijsko gospodarstvo)
 • KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
 • Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko
 • Anton Kukenberger (kmetijsko gospodarstvo)
 • Jakob Napotnik (kmetijsko gospodarstvo)
 • Janez Benedičič (kmetijsko gospodarstvo)
 • Ekološka kmetija in izobraževanje »Zlate misli«, Matjaž Turinek s.p.
 • Damjan Zore (kmetijsko gospodarstvo)
 • Simon Čretnik (kmetijsko gospodarstvo)
 • Andrej Kokalj (kmetijsko gospodarstvo)
 • KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
 • Barbara Leber Vračko (kmetijsko gospodarstvo)
 • Peter Pokorn – samozaposleni v kulturi, oblikovalec
 • Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid (posestvo Bogata)

 

Celotna vrednost projekta: 248.548,70 EUR

 

Trajanje projekta: 15.11.2019 do 14.11.2022

 

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Marija Klopčič, marija.klopcic@uni-bf.si, 01 3203 855

 

POVZETEK

S projektom želimo v sodelovanju s kmetijami vključenimi v projekt posredovati znanja in novo pridobljene izkušnje glede krogotoka hranil, organske mase in procesov drugim govedorejskim kmetijam v Sloveniji (in v EU). Projekt bo prispeval k izboljšanju produktivnosti, prožnosti in konkurenčnosti živinorejske proizvodnje, izboljšanju in upravljanju rabe razpoložljivih virov z namenom zmanjševanja količine odpadkov in izboljšanje okoljske trajnosti živinorejske proizvodnje. Rezultati našega projekta bodo prispevali k izboljšanju dobrih kmetijskih praks na kmetijah z namenom izboljšanja sprejemljivosti (percepcije) pri potrošnikih in reševanju družbenih izzivov povezanih z dobrim počutjem živali, kakovostjo in varnostjo proizvodov, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in zagotavljanjem storitev različnih ekosistemov. Preko poznavanja sprememb mikro-klime (temperature, vlage in pretoka zraka) v hlevu (izmerjen s pomočjo senzorjev) in izmerjenih emisij nekaterih toplogrednih plinov bomo s strokovno in znanstveno utemeljenimi izboljšavami (tudi v sodelovanju s tujimi raziskovalci), ki jih bomo predlagali v projekt vključenim kmetijam, prispevali h zmanjšanju negativnih učnikov vročinskega stresa na živali ter k blaženju podnebnih sprememb. Z inovativnimi rešitvami vezanih na sisteme reje in namestitve živali bomo prišli do izločkov (organskih gnojil, komposta, urina/fekalij), ki bodo ob pravilni uporabi le-teh pomembno vplivali na izboljšanje rodovitnosti tal in povečanje biotske raznovrstnosti (predvsem trajnega travinja).

 

Cilji projekta:  

 • popis in spremljanje kroženja hranil, organskih snovi ter učinkov gnojenja na osmih govedorejskih kmetijah in dveh posestvih
 • spremljanje inputov in outputov na govedorejski kmetiji z vidika zagotavljanja trajnostne rabe kmetijskih zemljišč, izboljšanja rodovitnosti tal,
 • iskanje rešitev za učinkovitejše gospodarjenje s travinjem in povečanje biotske raznovrstnosti preko ustreznih načinov kmetovanja,
 • spremljanje mikroklime hleva in emisij toplogrednih plinov v različnih sistemih namestitve in reje govedi (prosta reja, kompost, umetna tla) z vidika izboljšav in blaženja podnebnih sprememb v kmetijstvu,
 • ugotoviti mnenje potrošnikov in rejcev glede različnih sistemov reje in namestitve govedi ter diseminacija rezultatov.

 

Pričakovane spremembe:

 • Učinkovitejše kroženje hranil in organske mase na nivoju kmetije
 • Boljše poznavanje lokalne situacije (na nivoju kmetije) ter strokovne odločitve na osnovi znanih vrednosti in poznanega / izmerjenega stanja
 • Boljša založenost in struktura tal kot rezultat načrtnega gnojenja z organsko maso (gnoj / kompost)
 • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (na osnovi poznanih meritev in ustreznih ukrepov za zmanjšanje emisij), izboljšanje mikroklime hleva na osnovi poznavanja okoljskih parametrov (temperatura, vlaga, pretok zraka, THI), preprečevanje oz. blaženje vročinskega stresa
 • Boljše poznavanje različnih sistemov reje in namestitev govedi ter krogotoka hranil in organske mase pri rejcih, kmetijskih svetovalcih in potrošnikih - kar bo vplivalo na bolj pozitiven odnos do govedoreje in njenega trajnostnega razvoja

 

Pričakovani rezultati

 • Poznavanje procesov kroženja hranil in organske mase, vhodnih in izhodnih komponent v različnih sistemih reje govedi
 • Poznavanje kakovosti in strukture tal ter nivoja humusa
 • Poznavanje emisij toplogrednih plinov v hlevu za govedo
 • Poznavanje mikroklime hleva glede na način vhlevitve živali ter zračnost hleva
 • Predlog in uvedba izboljšanih procesov kroženja hranil in organske mase
 • Stroškovna, količinska in kakovostna analiza materialov primernih za kompostne hleve
 • Predlogi za izboljšanje sistemov reje in namestitve krav molznic, krav dojilj, mlade živine
 • Multi-funkcionalna uporaba hlevov za krave dojilje v času pašne sezone
 • Kroženje informacij:
  • Poznavanje potreb kmetov na področju sistemov reje in namestitve živali
  • Poznavanje stališč in preferenc potrošnikov do različnih sistemov reje govedi
  • Demonstracijski prikazi dobrih praks / Dnevi odprtih vrat na izbranih kmetijah
  • Priprava priročnika s priporočili za zmanjšanje emisij, optimizacijo kroženja hranil in učinkovito rabo razpoložljivih resursov na nivoju kmetije

 

Podatki o financiranju:

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezavi:

 

Podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

 

 

 

Logotipi s povezavo: https://www.program-podezelja.si/sl/

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.