Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023

Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023

Obvestila za javnost, JSKS  | 
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023

O javnem naročilu

Vir financiranja projekta je Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, v tem okviru Ukrep 1.1.2.1 »Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb in za prilagajanje nanje v kmetijstvu«, kjer so sredstva za izvedbo ukrepa zagotovljena na proračunski postavki 559 Sklad za podnebne spremembe.

Glavni namen projekta (JN) je posredovanje znanja o ekološkem kmetovanju potencialnim KMG, ki bi se odločili za preusmeritev v ekološko kmetovanje, njihova večja boljša informiranost in usposobljenost o ekološkem kmetovanju, povečanje obsega ekološkega kmetovanja ter hitrejši in učinkovitejši prenos znanja v prakso na področju ekološkega kmetovanja.

Cilj je večje število kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju KMG), ki kmetujejo po pravilih ekološkega kmetovanja – KMG v preusmerjanju in tudi ekoloških KMG. Cilj je tudi povečanje obsega kmetijskih zemljišč v uporabi in vključenih v preusmerjanju in v ekološko kmetovanje v letu 2023. Projekt (JN) se izvaja na podlagi sporazuma med MKGP in MOP.

Upravičenci za izpeljavo aktivnosti so znanstvene, svetovalne in izobraževalne inštitucije ter posamezniki s področja ekološkega kmetovanja.

 

CILJ IN NAMEN JAVNEGA NAROČILA

 1. Pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja je povečanje števila kmetijskih gospodarstev v ekološki kontroli in posledično po preteku obdobja preusmerjanja tudi večji obseg ekološke pridelave v Sloveniji.
 2. zagotoviti čim večji delež lokalno pridelanih ekoloških pridelkov za oskrbo javnih zavodov in organizirano ponudbo potrošnikom. 

Način delovanja oz. doseganja ciljev:

 • Izbira potencialnih kmetijskih gospodarstev za prehod v ekološko pridelavo –analiza v sodelovanju z javno službo kmetijskega svetovanja (KMG, ki so že vstopila v kontrolo do konca leta 2022 so iz izbora izključena),
 • Neposredno informiranje, kmetov o ekološkem kmetovanju, predelavi in trženju, o postopkih preusmeritve in možnostih preusmeritve njihovih kmetijskih gospodarstev v ekološko pridelavo,
 • Vključevanje pilotnih demonstracijskih kmetij v sistem podajanja znanja na področju ekološke pridelave,
 • učinkovitejši prenos znanja ter inovacij v prakso s področja ekološkega kmetovanja in zagotovitev opreme za izvedbo predstavitev v prostorih na ekoloških KMG in izvedba usposabljanj oziroma predstavitev,
 • Priprava poslovnih načrtov za prehod v ekološko kmetovanje za 250 kmetij (po ciljih iz ANEK), zagotovitev tehnične podpore za obdobje trajanja projekta (najem prenosnih računalnikov, tiskalnikov),
 • Individualno spremljanje kmetijskih gospodarstev v preusmeritvi in nudenje svetovanja za ekološko pridelavo, predelavo in organizirano trženje ter vključevanje v sistem javnega naročanja. 

Z aktivnim pospeševanjem ekološkega kmetovanja bo zagotovljena strokovna pomoč in usposobljenost kmetov za pridelavo visokokakovostne hrane, ki varuje zdravje ljudi ter omogoča največje možno zmanjšanje negativnih vplivov na okolje predvsem z vidika preprečevanja onesnaženja podtalnice s strani kmetijstva.

Rezultati projekta se bodo uporabili tudi za izvedbo intervencij strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2023 in bodo tudi v pomoč MKGP glede načrtovanja razvoja ekološkega kmetovanja v Sloveniji v bodoče. Rezultati bodo vključeni v sistem kreiranja in prenosa znanja AKIS pri MKGP, ki bo namenjen kmetovalcem, ministrstvom in drugim uporabnikom.

Vsebina: 

Vsebina naročila zajema naslednje naloge:

 1. Analiza strukture KMG po regijah – za ciljno pospeševanje na potencialnih območjih ali KMG.
 2. Organizacija prikazov dobrih praks na eko kmetijah v Sloveniji in v tujini, udeležba za kmetovalce, ki se vključujejo v projekt ekološkega kmetovanja (25 prikazov dobrih praks v Sloveniji in 15 prikazov v tujini, vključno s prikazi novih tehnologij za ekološko kmetovanje, ki so prilagojene podnebnim spremembam (npr. digitalizacija, nizkoogljične prakse, ohranitveno kmetijstvo, biodinamično kmetovanje, ekološka pridelava in predelava, ipd.); cilj je omogočiti udeležbo vsem kmetijam, ki se pripravljajo na preusmeritev in vsaj 1 krat za zainteresirane kmetije v eko kontroli.
 3. Specializirana predavanja - 25 predavanj za kmete, na katerih bodo sodelujoči skušali čim bolje predstaviti argumente in prednosti za odločitev in prehod v ekološko kmetijstvo v obliki manjših delavnic, ki se jih udeležujejo tudi eko kmetje; če je mogoče, so delavnice združene s prikazi na terenu.
 4. Predstavitev tujih študij, ki ekonomsko utemeljujejo preusmeritev v eko kmetovanje – organizacija webinarjev (15 spletnih predstavitev)
 5. Priprava poslovnega načrta preusmeritve z obiski kmetij – kandidatk za preusmeritev in individualno pospeševanje/svetovanje tem kmetijam- za vse kmetije iz izbora na osnovi analize pod točko 1 (250 KMG).
 6. Svetovanje in pomoč pri povezovanju oziroma vključevanju ekoloških kmetij v sisteme javnega naročanja ter v druge organizirane oblike trženja ekoloških proizvodov in organizirane pridelave in odkupa (tudi za turistično, zdraviliško in gostinsko ponudbo - HORECA) ter spodbujanje k razvoju ekoloških kmetij in dopolnilnih dejavnostih na teh kmetijah.
 7. Organizacija letnega srečanja z usposabljanjem ekoloških kmetov – organizacija delavnic skupaj z ustreznim gradivom predstavitev obiskov demo KMG in raziskav ter drugih vsebin, ki so bile tekom projekta predstavljene manjšim skupinam, sodelovanje in izmenjava izkušenj med ekološkimi kmeti, prikaz ponudbe in eko praks – dnevi odprtih vrat.
 8. Koordinacija projekta, poročanje.

Podizvajalci: KGZS - Zavod Celje, KGZS – Zavod Kranj, KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Maribor, KGZS – Zavod Murska Sobota, KGZS – Zavod Nova Gorica, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV), Čebelarska zveza Slovenije (ČZS), Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS). 

 

IZVAJANJE SVETOVANJ ZA TRŽENJE, POVEZOVANJE, ORGANIZIRANJE ODKUPA – TUKAJ

Seznam dogodkov v okviru aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja AKTUALNO

TERMINI

 

 

VABILA

6.9.2023 Ekološko kmetijstvo na vodovarstvenih območjih   in primeri inovativnih konceptov trženja v Franciji - Marion Champailler, univ. dipl. inž. kmetijstva (Francija)

·         Vabilo na specializirano predavanje - ekološka pridelava sadja, 26.9.2023

·         Vabilo na prikaz dobre prakse v tujini - kmetija Janežič (Avstrija), 5.10.2023

EKO živinoreja - uploads/vabilo_eko_zivinoreja_14.9.2023_kranj.pdf

 

20.9.2023: Ekološko in biodinamično žlahtnjenje - Herbert Völkle (Švica, Nemčija)

 

27.9.2023 Kakovost v ekološkem in biodinamičnem kmetovanju (seme, tla, rastline, hrana, človek - zdravje) - dr. Jens-Otto Andersen (Danska)

 

4.10.2023 Kakovost ekoloških pridelkov oz. živil v primerjavi s konvencionalnimi in vpliv na zdravje - Prof. dr. Ewa Reimbialkowska (Poljska)

uploads/vabilo_jn-ogled-kukenberger-20sep.pdf

 

uploads/vabilo_eko_sadjarstvo_izgorje_6_ziri.pdf

 

uploads/ogled_eko_kmetije_nabernik-1okt.pdf

uploads/storch-2okt.pdf

uploads/ogled_eko_kmetije_senkova-3okt.pdf

uploads/ogled_eko_kmetije_kukenberger-17okt.pdf

 

 uploads/vabilo_-_pr_crnet_10.10.2023_1.pdf

uploads/vabilo_ogled_dobre_prakse_cernelic_16.10.2023.pdf

uploads/vabilo_predavanje_cernelic_16.10.2023.pdf

uploads/vabilo_ogled_dobre_prakse_kastelic_18.10.2023.pdf

uploads/vabilo_hrvaska_salers_26.10.2023.pdf 

 

GRADIVO

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.