Davčno knjigovodstvo

Knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih - Dvostavno knjigovodstvo

Za kmetije in dopolnilne dejavnosti, ki bodo vodile davčno knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih – dvostavno knjigovodstvo, nudimo:

 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • izpisi odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc in letnih bilanc
 • obračun plač,
 • oddajo davčnega obračuna,
 • razne druge storitve po želji stranke. 

Knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih - Normiranci

Za kmetije in dopolnilne dejavnosti, ki se odločijo, da bodo vodile davčno knjigovodstvo po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih nudimo:

 • oddajo davčnega obračuna.

Podrobnejše informacije o vodenju davčnega knjigovodstva v pisarni za vodenje knjigovodstva na KGZS – Zavod KR.

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel priporočeni kontni načrt za gospodarske družbe (oznaka D), samostojne podjetnike posameznike (oznaka P), kmečka gospodarstva (oznaka K), zadruge (oznaka Z), nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (oznaka N) ter društva in invalidske organizacije (oznaka DI).

Priporočeni enotni kontni načrt za kmetijsko dejavnost zagotavlja pogoje za enotno uporabo podatkov iz računovodskih evidenc, vodenih za poslovne potrebe vseh kmetijskih gospodarstev, tudi kmetij, če se za to odločijo. 

Povezave: