FADN obvezniki

FADN

FADN (Farm Accountancy Data Network) FADN je mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. Je kmetijski dejavnosti prilagojeno knjigovodstvo. Metodologija zbiranja podatkov za FADN je enotna v vseh državah Evropske Unije.

Vodenja knjigovodstva po FADN metodologiji ima velik pomen za načrtovanje nadaljnjega dela in poslovanja na kmetiji, omogoča pa tudi primerjavo z ostalimi podobnimi kmetijskimi gospodarstvi. Temelj vsega pa so čimbolj točni in ažurni podatki, ki jih kmetija vpisuje v mesečna poročila.

Obračunsko obdobje je koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra. Poročila obsegajo:

  • popisni list na dan 1.1( za vzorčne kmetije podpisana priloga k popisnemu listu)
  • denarna poročila (12 za vsak mesec)
  • poročila o gibanju pridelkov, živini in delovni sili (12 za vsak mesec)
  • popisni list na dan 31.12 (za vzorčne kmetije podpisana priloga k popisnemu listu)

FADN obvezniki

Na KGZS – Zavod Kranj obdelujemo podatke za kmetije »obveznike« , ki so to obveznost prevzele kot prejemnice sredstev po investicijskih razpisih Programa razvoja podeželja. 

»Obvezniki« morajo spremljati rezultate gospodarjenja po FADN metodologiji v skladu z odločbo o prejemu sredstev razen v primeru, da za primarno kmetijsko pridelavo že spremljajo rezultate na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih.

Kmetije »obvezniki«, ki imajo v skladu z odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obveznost spremljanja podatkov o gospodarjenju na kmetiji  po metodologiji FADN za obdobje treh oziroma petih let, ker so pridobile nepovratna sredstva iz Programa razvoja podeželja, je določen rok za pripravo in oddajo poročila – obdelanih podatkov, 31. marec ali 15. april za preteklo leto (odvisno od razpisov).  

Obdelani podatki se pošljejo v naslednjih datotekah:

  • Podatkovni model in rezultati obdelave knjigovodskih podatkov (pdf datoteka)
  • Standardni rezultati (MC Excel datoteka)
  • Zbirni stavek (xml datoteka)

Podatki se pošljejo oz. oddajo na MKGP preko spletne aplikacije Poročanje FADN obdelav – obvezniki.

Za FADN obveznike nudimo

  • Celotno obdelavo podatkov Naša storitev zajema vnos in končno obdelavo podatkov kmetije, izdelavo popisnih listov skupaj s kmetijo in oddajo obdelave v spletno aplikacijo MKGP. Cena storitve: 300 EUR + DDV / leto.
  • Najem spletne aplikacije FADN Kmetija sama vnaša podatke in si končno obdelavo podatkov naredi sama. Aplikacija vas tekom vnosa in obdelave opozarja na določene pomanjkljivosti in nepravilnosti vnesenih podatkov. Kmetija sama odda obdelane podate FADN na MKGP preko spletne aplikacijePoročanje FADN obdelav – obvezniki. Za aplikacijo vam nudimo kvalitetno tehnično pomoč strokovno usposobljenih zaposlenih v računovodski pisarni FADN. Več o spletni aplikaciji: Wordov dokument. Cena najema aplikacije je: 120 EUR + DDV / leto.