Novice

Politika varstva osebnih podatkov
Obvestila za javnost 27. 06. 2019

Politika varstva osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti člane kmetijske zbornice Slovenije, sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo s Kmetijsko gozdarska zbornico Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, (v nadaljevanju: organizacija) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

Lokalna hrana v šole
INNOV-H2O
Otroci jejmo zdravo
DOPOLNILE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014–2020«, za leto 2019
PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO DRUGEGA OBROKA IZ NASLOVA RAZPISA ZA PODUKREP 6.1. – POMOČ MLADIM PREVZEMNIKOM
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca 2020
Možnosti in pasti razvoja kmetij
Vabilo nosilcem turističnih kmetij
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA - IZPOSTAVA RADOVLJICA
PREDSTAVITEV RAZPISA  POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI NAMENJENE RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ – podukrep 6.3
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA
VREMENSKE NAPOVEDI V KMETIJSTVU
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA KMETOVALCE - ŠKOFJA LOKA
JAVNI POZIV lokalnim pridelovalcem in predelovalcem senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka za uvrstitev na seznam lokalnih ponudnikov
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA JANUAR 2020
DAVČNA ZAKONODAJA V KMETIJSTVU
SREČANJE S KOORDINATORJI LOKALNE SAMOOSKRBE NA OBMOČJU LAS GORENJSKA KOŠARICA
Subvencije 2020 - Izpostava KRANJ
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
Dobrote slovenskih kmetij 2020
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020, NA PODROČJU GOVEDOREJE, ZA LETO 2019
OBNOVA IN SESTAVA TRAVNE RUŠE IN PRIPRAVA KAKOVOSTNE TRAVNE SILAŽE
FFS za vrtičkarje
BOVINA VIRUSNA DIAREJA
PRIHAJAJOČI GOZDARSKI RAZPISI V LETU 2020
VABILO NA PREDSTAVITEV 6. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 6.1 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE za leto 2020
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN
Z znanjem in izkušnjami za polno gorenjsko košarico
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA!
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2020
NEKEMIČNO VARSTVO VRTNIN IN SADNEGA DREVJA
Kviz Mladi in kmetijstvo 2020
Vabilo kulinarično potovanje
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
ZAČETEK IZDAJANJA ODLOČB PRIDELOVALCEM SADJA, ZA PLAČILO PRISPEVKA ZA PROMOCIJO, za leto 2019
OBVESTILO KORONAVIRUS
Novosti Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)
PRELOŽITEV ROKA po odločbah za plačilo prispevka za promocijo sadja
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike
Organizacija dela Oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS Zavodu KR
Drugo dognojevanje ozimnih žit, uporaba sredstev proti poleganju žit
Skrajni čas za zatiranje plevelov v žitih s herbicidi
UVELJAVLJANJE ODPISA PRISPEVKOV ZA SOCIALNA ZAVAROVANJA IN TEMELJNEGA DOHODKA
Tehnologija pridelave fižola
POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMEČKE ZAVAROVANCE GLEDE IZVAJANJA KORONA ZAKONA
Dobrote slovenskih kmetij 2020 v času epidemije covid 19
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plačila prispevkov za mesec marec in april 2020
Koriščenje sektorske pomoči kljub temeljnemu dohodku
SPREMEMBA KORONA ZAKONA - POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMETIJE
*NOVO! Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi- A1 *
POMEMBNO OBVESTILO ZA VLAGATELJE VLOG ZA 2 JR ZA PODUKREP 6.3 MALE KMETIJE
Obrazložitev odločbe o izračunu davčne osnove iz OKOGD za leto 2019
Posodobljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2020
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN
OBJAVA dveh razpisov za finančno pomoč po nepredvidljivem škodnem dogodku na kmetijskem gospodarstvu
Pridelovalci ozimnih žit vabljeni na ogled in predstavitev poskusa z ozimnimi žiti
Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19
Okusi Škofjeloškega
Iztek roka za JR: Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem kmetijskih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19
Navodila za vodenje FADN
Finančno nadomestilo za izpad prihodka v gozdarskem sektorju
PREDSTAVITEV GOZDARSKIH RAZPISOV
Za primerljivost in večjo konkurenčnost
Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v vrednosti 1.000.000 evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 (PRP 1014–2020) za leto 2020
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020
Izvajanje novega JN »Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019«
Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov
STROKOVNO SREČANJE PRIDELOVALCEV KORUZE
Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019
Obvestilo o preklicu obnovitvenega usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
FINANČNA POMOČ V PRIREJI GOVEJEGA MESA
UVELJAVLJANJE TEMELJNEGA DOHODKA NA KMETIJAH
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za kolektivne naložbe v ureditev zbirnih centrov in skladišč ter nakup pripadajoče opreme, v katerih se izvaja priprava primarnih rastlinskih pridelkov članov skupine proizvajalcev, organizacije pro
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila.
UVELJAVLJANJE DELNE POVRNITVE NADOMESTILA ZA ČAS KARANTENE ALI VARSTVA OTROK
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020
Ministrstvo poziva rejce perutnine k izvajanju biovarnostnih ukrepov za preprečitev vnosa aviarne influence v rejo
Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2020
VABILO na predavanje Invazivne tujerodne rastline (ITR)
Posnetek predstavitve 16. javnega razpisa iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, 27.11.2020
OBVESTILO O VELJAVNOSTI POTRDIL ZA NAKUP IN UPORABO FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV
POSNETEK PREDSTAVITVE 17. JAVNEGA RAZPISA IZ PODUKREPA 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020 ZA KOLEKTIVNE NALOŽBE V UREDITEV ZBIRNIH CENTROV IN SKLADIŠČ TER NAKUP PRIPADAJOČE OPREME, V KATERIH SE IZVAJA PRIPRAVA PRIMARNIH RASTLINSK
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 3.1
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA - IZPOSTAVA RADOVLJICA
TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA NAMAKANJE
15.JAVNI RAZPIS IZ NASLOVA PODUKREPA 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA NAMENJENE PRILAGODITVI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV NA PODNEBNE SPREMEMBE
PRIDELAVA IN SKLADIŠČENJE ZELENJAVE ZA SAMOOSKRBO
Povezava do usposabljanja KOPOP
Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2020
Mesečni obrazci za vodenje FADN 2021
TRAJNO VAROVANA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN GRADNJA OBJEKTOV NA KMETIJI
Novosti v davčni zakonodaji
PODALJŠANJE UKREPOV ZARADI KORONA VIRUSA NA KMETIJAH ŠE ZA 3 MESECEV V LETU 2021
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN
INVESTICIJSKA OLAJŠAVA V KMETIJSTVU ZA LETO 2020
MOŽNOSTI PRODAJE MESA NA KMETIJI
Aplikacija EZPP za plačilo prispevka za promocijo je že dostopna
VABILO NA TEČAJ ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZU ŽIVIH ŽIVALI
Usposabljanja za dobrobit živali za leto 2020
ZELO NUJNO - nov seznam prepovedanih aktivnih snovi na VVO
Novosti FADN popisni list obvezniki
Kako ravnati s črednimi živalmi
Obvestilo o uveljavljanju ukrepov kmetijske politike za leto 2021 in javni razpis za mlade kmete v letu 2021
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ PTUJ 2021
Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit živali (DŽ) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2020
DOVOLJENA SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN IN GNOJENJE V EKOLOŠKI PRIDELAVI
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2021 in kaljenje krompirja pred saditvijo
Sortni izbor krompirja v letu 2021
VABILO NA PREDSTAVITEV 7. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 6.1 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE za leto 2021
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2021
Rodovniška knjiga in beljakovine v prehrani goveda
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN
PRIKAZ REZI IN OSKRBE JAGODIČEVJA
Občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
USPOSABLJANJE ZA "KLAVNIČARJE" maj 2021
Ukinitev območja z omejitvami zaradi bolezni modrikastega jezika
PRIKAZ REZI SADNEGA DREVJA